Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 για την προμήθεια "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS" προυπ/σμού 1.680.180,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο υποβλήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στις 11-12-2012 για ένταξη στο ΕΣΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 01 “Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης” του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 16-1-2013, ενώ η έγκριση δημοπράτησης δόθηκε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης στις 25-9-2013.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των εγκεκριμένων επικαιροποιημένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) με στόχο τη βελτίωση-αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η εγκατάσταση του συστήματος ασφάλειας έχει στόχο την εναρμόνιση του Λιμένα Σούδας με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), της Συνθήκης Schengen, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καμερών επί στύλων, προστατευτικές μπάρες κλπ.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα ασφαλείας του λιμένα θα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα ως ακολούθως:

1. Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες
2. Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
3. Φορητοί Φράκτες
4. Υποσύστημα εφεδρικού φωτισμού
5. Ιστοί
6. Συσκευές X-RAY
7. Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης
8. Υποσύστημα Οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
9. Κέντρο Ελέγχου
10. RADAR AIS
11. Δίκτυο WI-FI

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας εντός του λιμένα όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας, προστατεύοντας τα πλοία, τους επιβάτες και τα οχήματα από έκνομες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων Κώστας Μπροκαλάκης τόνισε ότι «η ένταξη στο ΕΣΠΑ και η έγκριση δημοπράτησης του έργου αυτού αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για το Λιμένα της Σούδας, καθώς η υλοποίησή του θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας επιβατών και πλοίων.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τις εταιρείες κρουαζιέρας να γνωρίζουν ότι ο Λιμένας της Σούδας θα είναι πλήρως εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανονισμούς, καθώς η ασφάλεια ενός λιμένα είναι πρωταρχικής σημασίας και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι εταιρείες να το επιλέξουν ως προορισμό κρουαζιέρας».

(φωτο αρχείου)