"Η κοινή συνέλευση των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων σε Ρέθυµνο-Ηράκλειο που έγινε µέσω τηλεδιάσκεψης στις 17-10-2013 µε αφορµή τα δεδοµένα της νέας ΚΥΑ (15-10-2013) και τον εκβιασµό των εργαζοµένων να προβούν µέσω πρόσκλησης σε ατοµική απογραφή, υπό την απειλή της «αργίας», κατέληξε στα ακόλουθα:

1. Επαναλαµβάνει την αντίθεση της στην πολιτική της διαθεσιµότητας- απόλυσης και της διάλυσης των Πανεπιστηµίων και διαπιστώνει πως τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε τις τοποθετήσεις του συνόλου της ακαδηµαϊκής κοινότητας

αναφορικά µε:

● Την αδυναµία του Πανεπιστηµίου να λειτουργήσει µε µείωση του προσωπικού του.

● Τον προσχηµατικό και νοµικά διάτρητο χαρακτήρα της επιχειρούµενης µείωσης του διοικητικού προσωπικού.

● Τις ασάφειες, τις νοµικές ακροβασίες και την κανιβαλική πλευρά των κριτηρίων αποτίµησης προσόντων των υπαλλήλων.

2. ∆ιαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν είναι διατεθειµένη να προχωρήσει αβασάνιστα και υπό το κράτος απειλών στη διαδικασία της ατοµικής απογραφής, η οποία, πέραν όλων των άλλων, είναι νοµικά και τεχνικά διαβλητή.

Καµιά «αποκλειστική προθεσµία» δεν πρόκειται να µας τροµοκρατήσει, εφόσον συνεπάγεται την καταπάτηση βασικών εργασιακών δικαιωµάτων και κανόνων δικαίου.

3. Αποφασίζει να προβούν οι εργαζόµενοι, µε τη στήριξη των Συλλόγων, σε όλες εκείνες τις νοµικές ενέργειες που θα τους προστατέψουν από την επιθετική πολιτική ενός Υπουργείου που δεν δείχνει διατεθειµένο να αφουγκραστεί τα αιτήµατα των ΑΕΙ, αλλά µόνο να πειθαρχήσει στις επιταγές της Τρόικα."