Στο πλαίσιο του έργου Διασυνοριακή Καθοδήγηση για τη Δικτύωση & Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων – Mentoring Startups (MESUP) είχε προκηρυχθεί, το Δεκέμβριο 2012, Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας, στον οποίο συμμετείχαν, με επιχειρηματικά σχέδια, νέες επιχειρήσεις και δυνητικοί επιχειρηματίες από την Ελλάδα (Κρήτη) και την Κύπρο.

Ο νικητής του διαγωνισμού καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, που επιλέχθηκε από ειδική επιτροπή κριτών, είναι ο κ. Μανόλης Τσικανδυλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός από το Ηράκλειο, με την πρόταση του: Κατασκευή υβριδικών ηλιακών τρικύκλων μοτοποδηλάτων "SUNNYCLIST".

Στόχοι του Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας MESUP είναι η:

• Προώθηση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στους νέους από τις περιοχές των εταίρων του έργου.

• Δημιουργία ενός βήματος συνεργασίας για νέους ερευνητές, φοιτητές και ανθρώπους που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και η συνεισφορά στην δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

• Δημιουργία συστάδας (cluster) νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στις περιοχές των εταίρων.

• Υποστήριξη της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, προς όφελος των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το βραβείο συνοδεύεται από αναμνηστικό πιστοποιητικό και έπαθλο την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής του στο διαγωνισμό Balkan Venture Forum (14-15 Νοεμβρίου 2013, Τίρανα).

Το έργο MESUP συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013» και υλοποιείται από δύο εταίρους από την Κρήτη και την Κύπρο, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και το "Διογένη" Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου www.cycrete-mentor.eu και στο www.stepc.gr