Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε χτες τις διακηρύξεις δύο υποέρ-γων, συνολικού προϋπολογισμού 9.325.604, που αφορούν στο έργο «Συλλογή, μεταφο-ρά, και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά», προϋπολογισμού 13.084.354,65 Ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αγίου Βασιλείου. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο υποέργο αναφέρεται στο Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά (προϋπολογισμός 4.216.524,42 Ευρώ) και το δεύτερο υποέργο στα εσωτερικά δίκτυα συλλογής λυμάτων οικισμών ευρύτερης περιοχής Πλακιά (προϋπολογισμός 5.109.080,24 Ευρώ).

Τα δύο αυτά υποέργα θα δημοπρατηθούν στις 24 και 31 Δεκεμβρίου 2013 και θα επιβλέ-πονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Ση-μειώνεται ότι το έργο «Συλλογή, μεταφορά, και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» και περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη υποέργα, προϋπολογισμού 3.758.749,94 Ευρώ, τα οποία θα δημοπρατηθούν άμεσα