Η πίεση από το υπουργείο Εργασίας είναι δεδομένη, καθώς μόνον ο στόχος της εξοικονόμησης 500 εκατ. ευρώ φαντάζει δυσθεώρητος. Που να προστεθούν και τα άλλα 200 εκατ. ευρώ, τα οποία φιλοδοξεί να μαζέψει το υπουργείο στα Ταμεία, από τη ρύθμιση χρεών που τρέχει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, στον ΟΑΕΕ και κυρίως στους κόλπους των ασφαλισμένων επικρατούσε πανικός, καθώς όσοι –λίγοι– έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων εισφορών που εξοφλούνται μέσω Τραπεζών με ανάθεση πάγιας εντολής, έπρεπε να καταβάλλουν τη μηνιαία δόση τους. Την ίδια μέρα, θα έπρεπε να καταβληθεί και η πιθανή ανεξόφλητη δόση της 30/9/13, προσαυξημένη κατά 15%, προκειμένου να μην απολεσθεί το δικαίωμα της ρύθμισης. Και αυτό γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Εάν χαθούν δύο δόσεις, τότε ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί αναγκαστικών εισπράξεων. Είναι μάλιστα τόσο δεσμευτικό το πλαίσιο, που ανάγκασε τη διοίκηση του ΟΑΕΕ να σπεύσει να ενημερώσει τους ασφαλισμένους του, ότι οι διαδικασίες είναι τόσο περιοριστικές, που οφείλουν να μάθουν από την Τράπεζα της επιλογής τους την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών, κατά την διάρκεια της μέρας, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό τους, πριν την ώρα αυτή.

Συνιστά μάλιστα, «για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό από την προηγούμενη μέρα».

Με προηγούμενη εγκύκλιο μάλιστα, ενημέρωνε τους ασφαλισμένους που επιλέγουν την εξόφληση εισφορών τους με πάγια εντολή προς Τραπεζικό Ίδρυμα ή μέσω διαδικτύου ότι ως ημερομηνία πληρωμής αναγνωρίζεται η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού και όχι η ημερομηνία συναλλαγής.

Να σημειωθεί ότι, η ρύθμιση δεν πάει έτσι κι αλλιώς καλά, καθώς η αγορά έχει στερέψει από ρευστό, ενώ ακόμη και στην κρίση υπάρχουν πάντα οι «μπαταχτσίδες» που έχουν μάθει να επιβιώνουν χρωστώντας στα ταμεία, την εφορία, τους προμηθευτές ή ακόμη και τους εργαζόμενούς τους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σε καθεστώς ρύθμισης βρίσκονται στο ΙΚΑ 49.774 από τους περίπου 350.000 οφειλέτες, με ρυθμιζόμενο ποσό οφειλών άνω των 2.000.000.000 ευρώ.

Στον ΟΑΕΕ έχουν υποβληθεί 3.466 αιτήσεις στην πάγια ρύθμιση και 8.645 αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση «νέας αρχής».

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει με εγκύκλιό του, τις δεσμευτικές ημερομηνίες του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητος Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθώς όσοι δεν μπουν στη ρύθμιση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις.

Συγκερκιμένα, εφόσον το ΚΕΑΟ –που καταλήγουν όσα χρέη άνω των 5.000 ευρώ δεν ενταχθούν σε ρύθμιση– διαπιστώσει τις άμεσα εισπράξιμες οφειλές προχωρά στην ενημέρωση του οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών.

Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

i) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center).
ii) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms).
iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
iv) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν πιστοποίησης.
v) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του.

Με τις παραπάνω ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974).

Ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του (κεφάλαιο και τυχόν προσαυξήσεις), ή να υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον υφίσταται δυνατότητα ρύθμισης για το είδος της οφειλής.

Προσοχή. Μερική εξόφληση της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς, η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών γίνεται ανά ασφαλιστικό οργανισμό.

Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή να επιλέξει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς έναν ασφαλιστικό οργανισμό, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τις οφειλές προς τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση.

Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης της Ατομικής Ειδοποίησης.

Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του.

Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.

Η έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή επιδίδεται με υπάλληλο του ΚΕΑΟ ή δικαστικό επιμελητή.

Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών που τίθεται στην Ατομική Ειδοποίηση και εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΚΕΑΟ, προβαίνουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνονται διαφοροποιούνται ανά κατηγορία οφειλέτη.

capital.gr