Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Ο Όμιλος ΑΝΕΚ στο εννεάμηνο του 2013 εμφάνισε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών.

Στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η ελληνική οικονομία και ειδικότερα ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας, η Διοίκηση του Ομίλου, με κύριο γνώμονα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως περικοπή δρομολογίων, μείωση καταναλώσεων, αποδρο-μολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ., επιτυγχάνοντας ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Στο εννεάμηνο του 2013 τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκαν σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 144,5 εκατ. έναντι ευρώ 160,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου. Αντί-στοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 125,0 εκατ. έναντι ευρώ 134,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Μικτά αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, το κόστος πωληθέντων του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 120,5 εκατ. ευρώ από  138,7 εκατ. ευρώτη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 106,0 εκατ. από ευρώ 117,1 εκατ. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το εν-νεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 24,0 εκατ. ευρώ έναντι 22,2 εκατ ευρώ . Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη της Μη-τρικής διαμορφώθηκαν σε ευρώ 19,0 εκατ. έναντι ευρώ 17,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Επιπροσθέτως, σημαντική βελτίωση κατά 37% παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονο-μικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τα οποία ανήλθαν για το εννεάμηνο του 2013 σε κέρδη ευρώ 10,4 εκατ. έναντι ευρώ 7,6 εκατ., ενώ το EBITDA της Μητρικής δια-μορφώθηκε σε κέρδη ευρώ 8,0 εκατ., έναντι ευρώ 5,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, βελτίωση σημείωσαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2013, τα οποία ανήλθαν σε ζημιές 10,8 εκατ. έναντι  14,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 12,2 εκατ. έναντι 15,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του εννεάμηνου του 2013 αντανακλά τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου. Αντίστοιχη βελτίωση αναμένεται να καταγραφεί και στα ετήσια αποτελέσματα της χρήσης 2013.

Μετά τη συνεχόμενη πτώση των τελευταίων ετών της οικονομικής ύφεσης, η μεταφορική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους που αναμένεται να επιτευχθεί με τη μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, καθώς και με στοχευμένες ενέργειες για μείωση των λειτουργικών εξόδων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σταδιακή ανάκαμψη. Ωστόσο, οι ισχύουσες συνθήκες στην οικονομία και τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό και απαιτούν εγρήγορση προκειμένου να εδραιωθεί η διαφαινόμενη αναστροφή του κλίματος.