Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, ότι:

σύμφωνα με την 2958/149999/4-12-2013 (ΦΕΚ 3130/ Β΄/9-12-2013) Απόφαση του Υ.Α.Α. & Τ.με θέμα, «Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014», θα κατανεμηθεί ποσόστωση σε δικαιούχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα τέτοιων προσώπων ,που παράγουν & εμπορεύονται αγελαδινό γάλα ή και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα ή προετοιμάζονται να το πράξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η παραπάνω κατανομή ποσόστωσης αφορά μόνο τις παρακάτω τρείς κατηγορίες παραγωγών:

1. Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος οι οποίοι κατά την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2012-2013 υπερέβησαν την ατομική τους ποσόστωση (λαμβανομένων υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων) και η ποσόστωση αυτή ή η ποσότητα γάλακτος που παρέδωσαν είναι πάνω από 20 τόνους.

2. Παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλλαν ή θα υποβάλλουν μέχρι 31/1/2014 αίτημα ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1698/05 (Σχέδια βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, κτλ) ή του Ν. 3299/2004 περί «Κινήτρων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», με την προϋπόθεση ότι θα προβλέπεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα παραγωγή τουλάχιστον 70 τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.

3. Γεωργοί νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία, μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφόσον αυτή δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι αυτής της κατανομής οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη 2011-2012 ή 2012-2013 ή και στην τρέχουσα περίοδο μεταβίβασαν μέρος ή όλη την ατομική τους ποσότητα αναφοράς και δεν την έχουν ανακτήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης καθώς και όσοι δηλώνουν ανακριβή στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στην και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, στο τηλ. (28213)46560 κ.Παπαδημητράκη Δημήτριο.