Απαντώντας σε αναφορά της Ευαγγελίας Κουρουπάκη με αίτημα την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γεώργιος Ντόλιος ενημέρωσε πως τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ μέσω της πράξης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένων επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» για την περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Με την πράξη αυτή εξασφαλίζεται η συνέχιση μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και η συνέχιση των συμβάσεων του προσωπικού που ήδη απασχολείται στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας».

Η χρηματοδότηση των 60,000,000 € - όπως σημειώνει ο κύριος Ντόλιος - εξασφαλίστηκε υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος για το 2012. Στο πλαίσιο αυτό εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μελέτη προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών βιωσιμότητας του προγράμματος.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικής συνεργασίας με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη για το 2011 από εθνικούς πόρους του κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που τυχόν δεν θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται πλέον με την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κλείνοντας ο Υφυπουργός τονίζει ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γι’ αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος σε μόνιμη βάση.