Κατά 10,3% υποχώρησαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2013 έναντι 11,7% το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι τιμές διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δ’ τρίμηνο του 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 8,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (έναντι ρυθμών μείωσης 11,4%, 11,7% και 9,2% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 9,5% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών (έναντι μείωσης 10,2%, 11,4% και 10,4% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία) και 7,8% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2013: -12,2%, -11,9% και -8,4%, αντίστοιχα). Για το σύνολο του 2013, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2012 ήταν 10,4% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι 12,1% το 2012, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 10,2% το 2013, έναντι 11,4% το 2012.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2012 κατά 10,9% στην Αθήνα, 6,9% στη Θεσσαλονίκη, 8,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2013, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2012 ήταν 11,9%, 8,6%, 10,0% και 7,9% αντίστοιχα.

Δείκτες εκτιμήσεων-συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων

Οι εκτιμήσεις-συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το δ΄ τρίμηνο του 2013 τις 3,8 χιλιάδες, έναντι 10,6, 5,1 και 4,3 χιλιάδων το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2013 (αναθεωρημένα στοιχεία). Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2012, ο αριθμός των εκτιμήσεων το δ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν σημαντικά μειωμένος, κατά 67,0% (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2013: 60,2%, -26,8% και -25,3% αντίστοιχα). Σε ολόκληρο το 2013 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 23,8 χιλιάδες, εμφανίζοντας σημαντική μείωση, κατά 23,1%, έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 67,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2012 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2013: 57,3%, -27,5% και -26,6% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία), ενώ ολόκληρο το 2013 ο όγκος των εκτιμήσεων, σε τετραγωνικά μέτρα, μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 24,0%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2013 μειωμένη κατά 69,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2013: 37,1%, -35,8% και -32,3% αντίστοιχα). Η μέση ετήσια μείωση το 2013 ήταν 29,9%.

capital.gr