Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας με την αριθ. 3 Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της 19 Φεβρουαρίου 2014, η οποία κυρώθηκε με το από 20-02-2014 Π.Δ (Φ.Ε.Κ. 201 Γ’/20-02-2014), αποφάσισε:

α) Την αποστρατεία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Μπαντιά Δημήτριου του Παρασκευά (Α.Μ. 681), ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θεωρώντας αυτόν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» και του απένειμε το βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία.

β) Την επιλογή, ομόφωνα, ως Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υποναυάρχου Λ.Σ. Αθανασόπουλου Αθανάσιου του Νικολάου (Α.Μ. 724), διότι πληροί σε απόλυτο βαθμό όλα τα προαπαιτούμενα από το νόμο για την προαγωγή του προσόντα, ο οποίος και προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

γ) Τους αρχαιότερους του επιλεγέντος νέου Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπαρχηγούς Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κουνουγέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Α.Μ. 689) και Τσιαδή Δημήτριο του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 694), να τεθούν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, λόγω επιλογής νεοτέρου τους ως Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι πρώην Υπαρχηγοί θεωρούνται ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και διατηρούν επί τιμή τον τίτλο της θέσης του αρχαιότερου και νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιστοίχως.