Οι τραβεστί έκαναν χορό στο Ηράκλειο. Ακούγεται πρωτοποριακό σήμερα; Πόσο μάλλον το 1954; Μόνο που ο τίτλος είναι παραπλανητικός.

 Δεν είναι αυτό που με τη σήμερα εννοούμε όταν αναφέρουμε τη λέξη τραβεστί σήμερα. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι τραβεστί ήταν απλώς οι μεταμφιεσμένοι με αφορμή τις Απόκριες.

Όταν είδαμε το σχετικό τίτλο στην εφημερίδα «ΔΡΑΣΙΣ» στην έκδοση της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου του 1954 ξαφνιαστήκαμε.

Ο τίτλος αναφέρει: «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Τ.Ε ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΤΟΡΕ»

Διαβάστε το ρεπορτάζ της εφημερίδας και μάθετε τι ήταν οι «τραβεστί» στην Κρήτη του 1954:

«Ο χορός των τραβεστί του παρελθόντος Σαββάτου, δια του οποίου η ΚΕΚΤΕ έκανε την ουσιαστικήν έναρξιν του εφετινού πανηγυρισμού των απόκρεω εις το «Ντορέ» υπήρξεν αληθές γεγονός αναδρομής εις τα πλέον φημισμένα και χαρούμενα χρόνια των προπολεμικών εορτών και εδικαίωσεν τας προσπαθείας των μοχθησάντων δι έναν τοιούτον αποτέλεσμα.

Το Ηράκλειον εις την πλέον καλήν φόρμαν του και με εμφανίσεις που κατέπληξαν έδωσε το «παρόν» εις το χορόν αυτόν, ο οποίος υπερέβαλε πάσαν πρόβλεψιν.

Η αίθουσα του κέντρου και το διαρρυμισθέν άνετον φουαγιέ του με θαυμάσιον διάκοσμον ήρχισαν να δέχωνται από τις 9ης μμ τους τυχερούς οι οποίοι εγκαίρως είχαν προβλέψει να προμηθευθούν εισητήρια, και τους οποίους υπεδέχοντο μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Και περί την 10ης οι ευρύχωροι αίθουσαι ήσαν υπερπλήρεις από όλον το κοσμικόν Ηράκλειον.

Οι «τραβεστί» εξ αμφοτέρων των φύλων ήσαν πάμπολλοι και με θαυμασίας εμφανίσεις τόσον ώστε η καταρτισθείσα Επιτροπή δια τη βράβευση της καλλυτέρας να ανακοινώση αδυναμία εκλογής και ημείς παραιτούμεθα της περιγραφής εκ της σκέψεως μήπως παραλείποντες ακουσίως εμφάνισην τινα εμπέσωμεν εις παράπονα.

Τονίζομεν ότι ποτέ άλλοτε εις το Ηράκλειο εδόθη χορός με τόση εναλλαγήν εντυπώσεων, γενικήν ευθυμίαν και τάξιν και είναι αξία θερμών συγχαρητηρίων η Οργανωτική Επιτροπή η οποία και θα διακαιολογή ασφαλώς τους κόπους και τας φροντίδας κατόπιν της τοιαύτης επιτυχίας.

Την ωραίαν κοσμικήν συγκέντρωσιν ετίμησαν για της παρουσίας των άπασαι αι Αρχαί της πόλεως».

Μάσκα με άδεια της … Αστυνομίας!

Μόνο με Αστυνομική Διαταγή επιτρέπονταν η χρήση της αποκριάτικης μάσκας εκείνη της εποχή. Όπως διαβάζουμε σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας: «Κατόπιν Αστυνομικής Διαταγής επετράπη η ελευθέρα χρήσις της μάσκας ημέρα και νύχτα από 28 Φεβρουαρίου 1954 μέχρι 7 Μαρτίου 1954.

Παρακαλούμεν θερμώς τους συμπολίτας μας να τηρήσουν της ανέκαθεν γνωστήν παραδειγματικήν τάξιν και ευπρέπειαν ώστε να φανώμεν αντάξιου της ευγενούς αυτής χειρονομίας της Αστυνομικής Αρχής.

Κεντρική Επιτροπή Καστρινών Τουριστικών Εορτών».

ekriktiko.gr