Τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισμούς του ΕΛΓΑ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Ειδικότερα, η αναλογιστική μελέτη θα περιλαμβάνει:

- Το ύψος των εισφορών.
- Τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης στους θεσμικά ασφαλιζόμενους κινδύνους, της μερικής ή ολικής απώλειας της ηρτημένης παραγωγής ή της μειωμένης καρπόδεσης, λόγω συνδυασμού «λοιπών δυσμενών αιτιών» για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
- Την υποχρεωτική ασφάλιση της κάλυψης της ηρτημένης παραγωγής από το ζημιογόνο αίτιο της πυρκαγιάς.
- Την υποχρεωτική ή προαιρετική κάλυψη του κινδύνου του χαλαζιού στο στάδιο της ανθοφορίας των καρποφόρων δέντρων.
- Την προαιρετική κάλυψη των ζημιών που προξενούνται από εντομολογικές προσβολές στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Τέλος, ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα παραγωγών για παράταση του χρόνου παραλαβής των εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας (αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, αντιχαλαζικά δίχτυα και συνδυαστικών με αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες), όρισε καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραλαβής της επιχορηγούμενης εγκατάστασης την 12η Μαΐου.

newpost.gr