Ο ∆ήµος Χερσονήσου συµµετέχει στο πρόγραµµα ∆ωρεάν ∆ιανοµής Τροφίµων σε απόρους έτους 2013 έχοντας επιλεγεί ως φορέας εκπροσώπησης δικαιούχων, σύµφωνα και µε τις υπ’αριθµ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ Β΄ 414) Κ.Υ.Α. και 732/2013 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Έχει ήδη γίνει η παραλαβή και διάθεση των εξής προϊόντων παρέµβασης: µακαρόνια, κεφαλογραβιέρα και φέτα ΠΟΠ. Τώρα θα γίνει η διανοµή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και κασεριού ΠΟΠ, τα οποία βρίσκονται σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου Χερσονήσου.

Η διανοµή των προϊόντων έχει προγραµµατιστεί σε ανάλογες ποσότητες στους τελικούς δικαιούχους του προγράµµατος, σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα, έτσι όπως έχει καταρτιστεί µε βάση τα αντίστοιχα κριτήρια επιλεξιµότητας.

Συγκεκριµένα το πρόγραμμα διανοµών είναι το ακόλουθο:

Πέµπτη 6 Μαρτίου και ώρα 10.00π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χερσονήσου.

Παρασκευή 7 Μαρτίου και ώρα 10.00π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαλίων.

∆ευτέρα 10 Μαρτίου και ώρα 10.00π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Γουρνών.

Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 10.00π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Επισκοπής.

Στην δύσκολη εποχή που ζούµε τα προϊόντα αυτά αναµένεται να δώσουν µία µικρή ανάσα στους συνανθρώπους µας που βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση και αντιµετωπίζουν ακόµη και πρόβληµα επιβίωσης.

Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, όπως η τρέχουσα, οφείλουµε να αναζητούµε τρόπους ανακούφισης απόρων συµπολιτών µας και να σταθούµε αλληλέγγυοι σε εκείνους που έχουν την µεγαλύτερη ανάγκη.