Αναφορικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που απαιτείται στη διαδικασία για την έκδοση Βιβλιαρίου Ανασφαλίστου η Αντιδημαρχεία Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι, μετά από διευκρινιστικό έγγραφο, που εστάλη από το γραφείο του υφυπουργού κου Βασίλη Κεγκέρογλου, προκύπτει ότι η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (3.000€ για άγαμο και 5.000€ για έγγαμο) δεν θα υπολογίζεται, δεδομένου ότι δεν συνιστά περιουσιακό στοιχείο από την εκμετάλλευση του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί εισόδημα, αλλά δείκτη που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. 

Για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του αιτούντος.

Υπενθυμίζουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση του βιβλιαρίου ανασφαλίστου είναι:

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία).

3. Φορολογικά στοιχεία (φωτοτυπίες) : 
• Αντίγραφο Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους,
• Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα),
• Αντίγραφο Ε2 (εάν προκύπτουν μισθώματα)

4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενούς (φωτοτυπία)

5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο Ηρακλείου. 

6. Ιατρική γνωμάτευση 

7. Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση εισαγωγής στο Νοσοκομείο.

8. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους :
• Εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο (φωτοτυπία),
• Εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π.

8. Για τους άνεργους, κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (φωτοτυπία) για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών .

9. Για όσους επιδοτούνται από την Πρόνοια, το τελευταίο απόκομμα πληρωμής ή αντίγραφο από την απόφαση της χορήγησής του (φωτοτυπία).

10. Ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 67 ετών , θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων.

11. Για υπηκόους Κρατών – Μελών Ε.Ε. και Ε.Κ.Χ. οπωσδήποτε άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας και το διαβατήριο. Οι ομογενείς από την Αλβανία άνω των 60 ετών, βεβαίωση από την Αλβανική Πρεσβεία αν συνταξιοδοτούνται ή όχι.

12. Ασφαλιστικά στοιχεία από τον τελευταίο ασφαλιστικό τους φορέα:

Α) για το Ι.Κ.Α.: Βεβαίωση από το Μητρώο του Ι.Κ.Α. ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε περίπτωση που υπάρχει Α.Μ. στο Ι.Κ.Α. το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΙΚΑ της Περιοχής. ( Εάν δεν είχαν ποτέ ασφάλεια Ι.Κ.Α. το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα απ΄ την υπηρεσία).

Β) για τον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν :
• Βεβαίωση ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
• Διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εφορία.

13. Για την έκδοση του βιβλιαρίου απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες.

14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

15. Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται.

Τα βιβλιάρια ανασφαλίστων εκδίδονται από τον εκάστοτε δήμο, στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

Οι δημότες Ηρακλείου μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου, που στεγάζεται στην παλιά Λαχαναγορά, Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2813409538.