Έχοντας 26 θέματα στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης, θα συνεδριάσει την Τετάρτη 18 Μαϊου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας.

Η αγορά κάποιων επιπλέον οικοπέδων για την ανέγερση του Ενιαίου Διδακτηρίου Αγίας Βαρβάρας, ο καθορισμός τελών χρήσης της Λαϊκής αγοράς Ασημίου, η τροποποίηση των έργων ΟΠΑΑΧ της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα, καθώς και οι οικονομικές επιχορηγήσεις διάφορων σωματείων είναι μερικά από τα θέματα που ξεχωρίζουν.

Η συνεδρίαση, που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 19:30 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της δημοτικής ενότητας Αγίας Βαρβάρας.
Αναλυτικά τα θέματα:

1 Έγκριση δαπάνης εορτασμού 25ης Μαρτίου 2011.
2 Άδεια για ανάπλαση και εξωραϊσμό της Δημοτικής οικοπεδικής έκτασης που βρίσκεται γύρω από το ξύλινο γεφυράκι της Τοπικής Κοινότητας Αμπελούζου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελούζου.
3 Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Δέκα.
4 Παροχή άδειας τοποθέτησης φυσικού μεταλλικού εμποδίου για την προστασία του Α.Τ.Μ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Αγία Βαρβάρα .
5 Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του δήμου και του ανοικτού θεάτρου στη Φαραγγιανή Κεφάλα.
6 Άδεια για δενδροφύτευση σε συγκεκριμένα σχολικά ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων Δήμου Γόρτυνας .
7 Συνδιαχείρηση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σοκαρά , παράλληλα με το Δήμο .
8 Επιχορήγηση 3.000,00 € στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Θωμά «Ο ΛΟΓΙΟΣ».
9 Επιχορήγηση 2.000,00 € στον «Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Πυρουνιανών».
10 Επιχορήγηση 3.000,00 € στον Σύλλογο Φίλων του Περιβάλλοντος.
11 Επιχορήγηση 3.000,00 € στον Αθλητικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας.
12 Αγορά ακινήτων με σκοπό την ανέγερση νέου διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας.
13 Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.
14 : Εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρτήσεων», πρ/σμού 200.000,00 €.

15 Καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών κινητών καντινών, μη σταθερά συνδεδεμένων με το έδαφος, σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2011.
16 Ορισµός εκπροσώπων στο Α/βάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεων Θεάτρου και Κινηματογράφου.

17 Καθορισμός του τέλους χρήσης της λαϊκής αγοράς Ασημίου για τους εμπόρους, παραγωγούς, βιοτέχνες κλπ..
18 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα συντήρησης – επισκευής δημοτικής οδοποιίας δημου Γόρτυνας».(αρ. μελέτης 286/2010).
19 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΠΗ δήμου Αγ. Βαρβάρας».
20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου Γόρτυνας Γ΄ φάση (συμπληρωματικές εργασίες)».
21 Τροποποίηση έργων «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων» της ΣΑΕΠ 002 με ΚΑ 2003ΕΠ00200015 της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα.
22 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2011 του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Βασιλικών Ανωγείων - Φλαθιάκων.
23 Χορήγηση στην CYTA ΕΛΛΑΣ άδειας τομής και άδειας εργασιών για την κατασκευή τάφρου διαστάσεων 5 (Π) Χ 30 (Β) και την εγκατάσταση καλωδίου οπτικής ίνας για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών εντός των ορίων του Οικισμού Αγ. Δέκα.
24 Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
του πρώην δήμου Κόφινα ετών 2008, 2009 και 2010.
25 Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων
26 Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας (άρθρο 65 παρ.4 Ν.3852/2010).