Διευκρινήσεις για τον αποκλεισμό όλων των κατασκευαστικών εταιρειών της Κρήτης από τα έργα για το «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων» και την «Επέκταση και εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου Κρήτης» ζητά ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού, κ. Π. Γερουλάνο, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές από φορείς της αγοράς ότι το «πάρτι συνεχίζεται» και ότι «η πίττα» συνεχίζει να μοιράζεται μεταξύ «ολίγων».

Ειδικότερα, ο κ. Αυγενάκης αναφέρει στο έγγραφό του «το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 10/5/2011 έχει προϋπολογισμό 17.835.000,00 € με Φ.Π.A», ενώ «το έργο της επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου Κρήτης με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 12/4/2011 έχει προϋπολογισμός 5.781.000,00 € με Φ.Π.A.».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι «σε αυτό τον διαγωνισμό καλούνται να συμμετέχουν εταιρείες 3ης, 4ης, 5ης και 6ης τάξης ή κατασκευαστικών εταιρειών που πληρούν τα κατώτερα όρια συμμετοχής για τα παραπάνω έργα» και τονίζει ότι «συγκεκριμένα, στο άρθρο 22 παρ. 7 των Διακηρύξεων αναφέρεται σαφώς ότι οι διαγωνιζόμενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού) οι ίδιοι, εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων (εργασίες σε μουσεία ή εργασίες αντίστοιχες των βασικών του δημοπρατούμενου έργου σε κτίρια χαρακτηρισμένα διατηρητέα) που έχουν περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την τελευταία πενταετία συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχιστον με το ήμισυ του δημοπρατούμενου έργου και κατ’ ελάχιστον ύψους ανά παρόμοιο έργο τουλάχιστον 1.000.000 € με Φ.Π.A. ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την εμπειρία αυτή».

Κατόπιν, θεωρεί ότι «με βάση τα ανωτέρω και ειδικά με τον όρο που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο των Διακηρύξεων, αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς όλες οι κατασκευαστικές εταιρείες μέλη του ΣΑΤΕ που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, καθώς καμία από αυτές δεν διαθέτει την κατασκευαστική εμπειρία σε παρόμοιο έργο στο ύψος του ημίσεως του προϋπολογισμού ήτοι σε 8.917.500,00 € με Φ.Π.A. για το 1° έργο και 2.890.500,00 € για το 2°».

Ως εκ τούτου, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό «για ποιο λόγο τίθεται ο όρος της πρότερης εμπειρίας σε έργα «Μουσείου ή παρεμφερή διατηρητέα» τη στιγμή που το μεν Μουσείο Χανίων θα ανεγερθεί από την αρχή, στο δε Μουσείο Αγίου Νικολάου θα γίνει επέκταση με προσθήκη νέου κτιρίου», καθώς και εάν «αποτελεί η κατασκευή νέων κτιρίων, ειδικό κτίριο ή διατηρητέο που να προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία για την κατασκευή του».

Επιπροσθέτως, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό «για ποιο λόγο, εν μέσω οικονομικής κρίσης, σε περίοδο που το Δημόσιο δεν πληρώνει τα οφειλόμενα προς τους εργολάβους, περίοδο που οι χρηματοδοτήσεις των έργων γίνονται με καθυστερήσεις, δημοπρατούνται δύο έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, με εξασφαλισμένες πιστώσεις, και αποκλείονται όλες οι εταιρείες που προέρχονται από την Κρήτη, τη στιγμή που η επιβίωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από τη συμμετοχή τους στα λιγοστά έργα που τελικώς δημοπρατούνται».