Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2010. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

§  Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων - Marketing

§  Εξυπηρέτηση Πελατών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις – Marketing

§  Δημόσιες Σχέσεις - Marketing Eπιχειρήσεων

§  Χρηματοοικονομικό Management – Μισθοδοσία προσωπικού, Φορολογία εισοδήματος

§  Μηχανογραφημένη Λογιστική

§  Πληροφορική (εισαγωγή στη πληροφορική, word, excel, internet-mail)

§  Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

§  Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.

Βεβαίωσης Παρακολούθησης:   ΟΑΕΔ και  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.     Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Δίδεται από το ΚΕΚ)

2.     Αίτηση Συμμετοχής από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου

3.     Βεβαίωση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου

4.     Στοιχεία καταρτιζομένων από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου

5.     Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για Έτος 2010

6.     Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

7.     Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ε. Ε (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

8.     Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού Λογ/σμού όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να κάνουν αίτηση έως 20/05/2011.

Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 14, 4ος όροφος, Ηράκλειο. Πληροφορίες: κα Βενιχάκη Μαίρη, τηλ. 2810-342136 και 331590