Ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα (ΛΑΕΚ 1-25).

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι :

1. Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
2. Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).
Συνοπτικά οι όροι του προγράμματος είναι:
1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
2. Διάρκεια προγράμματος: 40 ώρες.
3. Αντικείμενο Κατάρτισης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες
4. Αποζημίωση Καταρτιζομένων: 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

5. Αποζημίωση Φορέα / Συλλόγου: 3,00 € ανά ώρα ανά καταρτιζόμενο.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-25. Για το σκοπό αυτό προτείνει συνεργασία, στο πλαίσιο του προγράμματος, σε δικαιούχους υλοποίησης (Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών & Επιστημονικούς Συλλόγους).

Οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία φορείς πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ [Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο (2ος όροφος) τηλέφωνα: 28310 40050-54, http://www.kekaper.gr], δεδομένου ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) έως και 31/5/2014.