Απο την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώθηκε πως "μετά την έναρξη και του δεύτερου υποέργου (παράκαμψη Τοπολίων) είναι σε εξέλιξη συνολικά το έργο «Παράκαμψη Τοπολίων - Έλους» συνολικού προϋπολογισμού 23.800.000,00 ευρώ.

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων ότι από τις 20/12/2013 κατετέθη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 3.653.399,49 ευρώ, που αφορά το σύνολο της αποζημίωσης για τα δύο υποέργα, που προκύπτει με βάση την προσωρινή τιμή μονάδας που έχει ήδη εκδικαστεί.

Με το ΦΕΚ 489/31-12-2013 η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχει ενημερώσει σχετικά τους ιδιοκτήτες.

Όσον αφορά τις αιτήσεις διόρθωσης πινάκων και διαγραμμάτων που έχουν ήδη κατατεθεί, είναι σε εξέλιξη οι διορθώσεις από την υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων – όπου αυτές υπάρχουν – οι ιδιοκτήτες σε συνεννόηση με την ομάδα απαλλοτριώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων θα προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη των αναλογούντων ποσών."