Απο το γραφείο του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη "δίδεται στη δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη στην με Α.Π. 2711/18-02-2014 αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Έγκριση πρόσληψης ιατρικού προσωπικού με 12Μηνη Διάρκεια Σύμβασης Μισθωτού Έργου».

Στην αναφορά του ο κ. Βιρβιδάκης κατέθεσε το με αριθμό πρωτοκόλλου 9378/6-2-2014 έγγραφο του Δημάρχου Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη, το οποίο κοινοποιείται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο και τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα 
Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών διαβιβάζει, κατά λόγο αρμοδιότητας, το υπ’αριθμ. πρωτ. 3341/11-03 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2306/19-02-2014 εισηγητική έκθεση της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τον Α.Σ.Ε.Π, τα οποία υπογράφει ο τ. Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Δεικτάκης

Στην απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Για το έτος 2013 εγκρίθηκαν έξι (6) θέσεις με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνο) για το Δήμο Χανίων καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτού.
Για το ίδιο έτος ζητούνταν από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» και τέσσερις (4) γιατροί για τα ΚΑΠΗ με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών, για τις οποίες αν και δόθηκε βεβαίωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι δόθηκε προτεραιότητα στην έγκριση θέσεων που αφορούσαν σε παιδικούς σταθμούς.

Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας», δεδομένης της μη έγκρισης των θέσεων γιατρών, θα μπορούσε να ανακαλέσει μέρος των εγκριθεισών ειδικοτήτων (λ.χ. στις τρεις θέσεις που εγκρίθηκαν, εάν η μία αφορούσε σε προσωπικό καθαριότητας, να την μετατρέψει σε θέση γιατρού) για λόγους δημοσίου συμφέροντος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να δοθούν θέσεις γιατρών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. 3259/30-1-2014 εγκύκλιό του ενημέρωσε το σύνολο των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών να αποστείλουν τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για το μεν προσωπικό ορισμένου χρόνου μέχρι τις 10-02-2014 για το δε προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι τις 17-02-2014 στο Α.Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ελήφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3341/11-03-2014 έγγραφό της, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 363/12-2-2014 έγγραφό του διαβίβασε την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 2306/14-2014. Στη συνέχεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2306/19-2-2014 εισηγητική έκθεση, την οποία διαβίβασε στο Α.Σ.Ε.Π. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2607/19-2-2014 έγγραφό της, συναίνεσε για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου Π.Ε. Ιατρών.

Ακολούθως, το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3612/07-03-2014 βεβαίωση, μας γνώρισε ότι το υποβαλλόμενο αίτημα γίνεται δεκτό. Κατόπιν τούτου, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης απόφασης της ΠΥΣ 33/2006, η οποία όμως έχει ανασταλεί, λόγω του περιορισμού που θέτει η νομοθεσία ενόψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Δήμαρχο Χανίων ότι, μέχρι να λάβει την έγκριση για το έτος 2014, θα μπορούσε να καλύψει το διάστημα των αναγκών του με δίμηνη απασχόληση, χωρίς έγκριση μέσω της διαδικασίας της ΠΥΣ και τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.»

Στο με Α.Π. 3341/11-3-2014 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Δεικτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) διαβίβασε στην υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου με τα συνημμένα αυτής, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο έλαβε στην υπηρεσία μας το αριθμ. 2306/14-2-2014 πρωτόκολλο.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 2306/19-2-2014 εισηγητική έκθεση, η οποία διαβιβάστηκε στον Α.Σ.Ε.Π. με το υπ’ αριθμ. οικ. 2607/19-2-2014 έγγραφό μας και την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, η υπηρεσία μας συναίνεσε στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΠΕ Ιατρών στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.).»

Στο με Α.Π. 2306/19-2-2014 έγγραφό του προς τον Α.Σ.Ε.Π., ο κ. Δεικτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

« Κατόπιν του υπ’ αριθ. οικ. 3259/30-1-2014 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας και δη για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΠΕ Ιατρών, με τα συνημμένα αυτής.
α) Την υπ’ αριθμ.362/12-2-2014 βεβαίωση της Προέδρου.
β) Την υπ’αριθμ. 18/2014 απόφαση του οικείου Συμβουλίου.
γ) Έκθεση αιτιολόγησης.
δ) Συμπληρωμένο το Παράρτημα Γ2.
ε) Αντίγραφο του ΟΕΥ.
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την υπηρεσία μας, συναινούμε για την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/139/25693/11-11-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, στον ανωτέρω φορέα εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2013.»"