Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις αριθμ. Π1β/ΓΠοικ14951/9-10-2001 (ΦΕΚ1397/Β) & Δ27/οικ9734/404-3-2013 ΦΕΚ921/Β) Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες περιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων, το απαιτούμενο προσωπικό και τα λοιπά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των φιλοξενούμενων παιδιών. 

Οποιαδήποτε δημιουργική απασχόληση αναπτύσσεται χωρίς την απαιτούμενη άδεια δεν είναι νόμιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου, Ζαμπελίου 34 στα τηλ. 28313 43309 & 28313 43321.