Μέχρι το τέλος του 2015, διαφορετική αναμένεται να είναι η «εικόνα» της Γαύδου τόσο σε ότι αφορά στο πρόβλημα της ύδρευσης, όσο και στην οδοποιία του ακριτικού νησιού.

Με πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις τριών δημοπρασιών για ισάριθμα έργα στην Γαύδου συνολικού προϋπολογισμού 2.509.050 ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2007-2013.

Πρόκειται για το έργο αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης με προϋπολογισμό 1.119.150 ευρώ το οποίο δημοπρατείται στις 15 Ιουλίου και για δύο έργα οδοποιίας.

Το ένα αφορά στον δρόμο Καστρί – Άμπελος προϋπολογισμού 762.600 ευρώ που δημοπρατείται την 1η Ιουλίου και το δεύτερο στον δρόμο Λιμάνι – Κόρφος με προϋπολογισμό 627.300 ευρώ που δημοπρατείται στις 22 Ιουλίου.

Και στα τρία έργα, «κύριος» είναι ο Δήμος Γαύδου και «φορέας κατασκευής» η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Αναλυτικά – όπως αναφέρεται στις διακηρύξεις των δημοπρασιών – τα έργα είναι τα εξής:

Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δ.Γαύδου

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.119.150,00 € Ευρώ.

Τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα του Δήμου Γαύδου, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία είναι τα επόμενα:

1. Ο αγωγός ύδρευσης από τη δεξαμενή στην περιοχή Μετόχι Σγουδιανών έως Καραβέ – Λιμάνι, συνολικού μήκους 3.824,00 μ. Επίσης ο συνδετήριος αγωγός, μήκους 82,00 μ. Προς τη δεξαμενή στην περιοχή Σελάκια.
2. Οι αγωγοί ύδρευσης κατά μήκος του δρόμου Καστρί – Άμπελος και ειδικότερα ο καταθλιπτικός αγωγός από τη δεξαμενή Καστρίου έως τη δεξαμενή Φάρου, συνολικού μήκους 3.037,00 μ. καθώς και ο συνδετήριος αγωγός, μήκους 33,00 μ. προς τη δεξαμενή Αμπέλου. Επίσης το αντλιοστάσιο , εντός του θαλάμου δικλείδων της δεξαμενής Καστρίου.
3. Ο αγωγός αντικατάστασης τμήματος του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού ύδρευσης Καστρίου και επέκτασης του προς Βορά έως τις εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε. συνολικού μήκους 1.142,00 μ.
4. Η δεξαμενή ύδρευσης ΝΔ1 αποτελούμενη από δύο θαλάμους νερού, συνολικής χωρητικότητας 500,00 μ3 και θάλαμο δικλείδων.
Επίσης οι αγωγοί διασύνδεσης της δεξαμενής, συνολικού μήκους 247,00 μ. Και ο αγωγός
αποχέτευσης της εκκένωσης της, μήκους 242,00 μ.
5. Ο αγωγός επέκτασης του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης Δ2 – Σαρακήνικο έως την
Καραβέ, μήκους 1.408,00 μ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε' 50 και Κ. Σφακιανάκη – 2ος όροφος – Χανιά,
την 15 / 07 / 2014 ημέρα Τρίτη.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δρόμος Καστρί – Άμπελος

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 762.600 ευρω, εκ των οποίων 305.040 ευρώ διατίθενται το 2014 και 457.560 ευρώ το 2015.
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του δρόμου από τον οικισμό Καστρί μέχρι τον οικισμό Άμπελος. Το συνολικό μήκος του προς κατασκευή δρόμου είναι 1.978,80 μ.

Προβλέπεται η κατασκευή των παρακάτω εργασιών:

1) Χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου.
2) Οδοστρωσία με υλικό υποβάσεως και βάσεως.
3) Κατασκευή σωληνωτών οχετών Φ 1000 μήκος 36,00μ. και επενδεδυμένη τάφρος μήκους συνολικού μήκους 3.077,23 μ. και πλάτους 1,10 μ. για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού, σε θέσεις ορυγμάτων.
4) Ασφαλτικές εργασίες σε όλο το μήκος του δρόμου πλάτους 6,50 μ.
5) Διαγράμμιση του οδοστρώματος και τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακές, ρυθμιστικές)
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε' 50 και Κ. Σφακιανάκη – 2ος όροφος – Χανιά, την 01 / 07 / 2014 ημέρα Τρίτη.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δρόμος λιμάνι Καραβέ – Κόρφος 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 627.300 ευρώ εκ των οποίων 250.920 ευρώ για το 2014 και 376.380 ευρώ για το 2015.
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του δρόμου από το λιμάνι του Καραβέ μέχρι τη γειτονιά Κόρφος. Το συνολικό μήκος του προς κατασκευή δρόμου είναι 1.578,60 μ.

Προβλέπεται η κατασκευή των παρακάτω εργασιών:

1) Χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου.
2) Οδοστρωσία με υλικό υποβάσεως και βάσεως.
3) Κατασκευή σωληνωτών οχετών Φ 1000 μήκος 27,00μ. και επενδεδυμένη τάφρος μήκους συνολικού μήκους 2.086,40 μ.
4) Ασφαλτικές εργασίες σε όλο το μήκος του δρόμου πλάτους 6,50 μ.
5) Διαγράμμιση του οδοστρώματος και τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακές, ρυθμιστικές)
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε' 50 και Κ. Σφακιανάκη – 2ος όροφος – Χανιά, την 22 / 07 / 2014 ημέρα Τρίτη.

Δείτε την προκήρυξη εδώ