Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει στο τελικό συνέδριο του ερευνητικού έργου "FINNO" - Μηχανισμός για την προώθηση της καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιείται στην πόλη Székesfehérvár της Ουγγαρίας 1 & 2 Ιουλίου 2014.

Το FINNO, το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2014, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από 15 εταίρους σε 12 διαφορετικές χώρες.

Βασικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη χαρτογράφηση και ενίσχυση της καινοτομικότητας των ΜΜΕ μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία από τους εταίρους όπου καταγράφεται η δυναμική που παρουσιάζουν οι ΜΜΕ σχετικά με την ερευνητική και τεχνολογική τους δραστηριότητα, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να διερευνηθεί η συλλογική ανάγκη που υπάρχει για δημιουργία νέων πολιτικών καινοτομίας στην ΝΑ Ευρώπη προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στην περιοχή.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η ανάλυση από τα αποτελέσματα 50 επιχειρήσεων αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και λύσεις σε διάφορα επίπεδα. Συγκριμένα, ενώ η χώρα έχει πρόσφατα στραφεί εντατικά προς την ενίσχυση της καινοτομίας με σκοπό την ανάπτυξη και την έξοδο της από την οικονομική κρίση, οι επιδόσεις της μάλλον εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ασθενείς.

Η χώρα δεν διαθέτει ισχυρές συνεργασίες Ε&ΤΑ, ενώ οι συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το εθνικό σύστημα καινοτομίας είναι σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεδεμένα από την εγχώρια οικονομία.

Γενικά, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, καθώς το περιβάλλον και οι υφιστάμενοι μηχανισμοί δεν δρουν υποστηρικτικά τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην άντληση και αξιοποίηση κεφαλαίων, γεγονός που παρακωλύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους.