Τακτικός και όχι δειγματοληπτικός θα είναι ο έλεγχος των αποδείξεων φορολογουμένων, για τους οποίους προκύπτει επιστροφή φόρου πάνω από 1.500 ευρώ.

Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιό του το Yπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι οι αποδείξεις αυτές θα φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο στην εφορία και μετά από τον έλεγχο. 
Σε περιπτώσεις επιστροφών κάτω των 1.500 ευρώ, ο έλεγχος θα είναι δειγματοληπτικός. 
Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι αν κάποιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να παραλάβει τον κλειδάριθμο από την εφορία, αρκεί απλή εξουσιοδότηση.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1119/24-05-2011 έχει ως εξής:

Θέμα: 1.Έλεγχος αποδείξεων(κωδ.049). 
2. Προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας. 

1. Ως προς τις επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011 που έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

α). όταν το ποσό της επιστροφής είναι πάνω από 1500 ευρώ θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο Δ16 1067094/09 Μαΐου 2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ., που σας έχει κοινοποιηθεί, με την σημείωση ότι στον έλεγχο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι αποδείξεις του κωδ. 049, οι οποίες μετά τον έλεγχο θα φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο και θα παραμένουν στη Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 της ΠΟΛ 1094/15.3.2011 διαταγής μας. 

β). για τις λοιπές περιπτώσεις ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή χρεωστικό, ο έλεγχος θα γίνεται σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα, για την υλοποίηση του οποίου θα σταλούν ανά Δ.Ο.Υ., καταστάσεις φορολογουμένων από την Υπηρεσία μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί καταστρατήγηση του κινήτρου με δήλωση ανακριβών ποσών στις δηλώσεις εισοδήματος , είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν οι συνέπειες που ορίζονται από το νόμο. 

2. Επιπλέον και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1186/20.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά το θέμα της παραλαβής του κλειδαρίθμου και με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ., διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου (αντί του ειδικού πληρεξουσίου), αρκεί η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να αναγράφεται σαν ειδικό πληρεξούσιο ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Επισημαίνεται επίσης ότι και σε περίπτωση προσκόμισης γενικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον κλειδάριθμο από τις Δ.Ο.Υ.