Νέες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς προοωθούν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές με στόχο αυτό να καταστεί ελκυστικότερο για τους ξένους επενδυτές, που στο εξής θα συμμετέχουν σε αυξήσεις κεφαλαίου για την εισαγωγή εταιρειών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Η διαδικασία θεσμικών αλλαγών που έχει εκπονηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εστιάζεται, με απόφαση της εποτπτικής αρχής που τέθηκε προ ημερών σε ισχύ, στην κατανομή και τον προσδιορισμό της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Βάσει αυτής, καταργούνται σειρά «αντικινήτρων» για τη συμμετοχή σε ΑΜΚ εταιρειών προς εισαγωγή και εκσυγχρονίζεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζεται στις περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς μετοχών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά (εξαιρείται η περίπτωση δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων), σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά μετοχών και, τέλος, δημόσιας προσφοράς μετοχών χωρίς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά.

Μεταξύ άλλων, καταργείται η υποχρέωση δέσμευσης των κεφαλαίων των ξένων επενδυτών που συμμετέχουν σε δημόσια προσφορά, καθόσον την ευθύνη για το settlement risk φέρει ο ανάδοχος, ενώ παύει να ισχύει το όριο του 4% για τη συμμετοχή τους στην κατανομή μετοχών, καθώς και το όριο του 2% για τους ιδιώτες επενδυτές.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή μετοχών κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το ποσοστό των μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών.

Αναφορικά με την διαδικασία κατανομής μετοχών σε ειδικούς επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, η κατανομή των μετοχών στους ειδικούς επενδυτές που συμμετέχουν στο βιβλίο προσφορών γίνεται από τον ανάδοχο ο οποίος ορίζει και το χρόνο καταβολής των κεφαλαίων που δεν μπορεί να ξεπερνάει την ημερομηνία αποστολής του οριστικού αρχείου κατανομής στην οργανωμένη αγορά.

Παράλληλα, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά τα στοιχεία που περιέχονται στο βιβλίο προσφορών, μέχρι την ολοκλήρωση της κατανομής των μετοχών. Για το σκοπό αυτό, προκαθορίζει περιορισμένο αριθμό προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του βιβλίου προσφορών της δημόσιας προσφοράς και γνωστοποιεί τα στοιχεία των προσώπων αυτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο την προηγούμενη ημέρα του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.

Επιπλέον, κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (pre-marketing period), ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς, ενώ οφείλει να προκαθορίζει τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα κατανείμει τις μετοχές και τα οποία μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Τα κριτήρια κατανομής της συγκεκριμένης προσφοράς πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια στο ενημερωτικό δελτίο.

Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με στελέχη της Ε. Κ., ενισχύουν περαιτέρω το προφίλ του θεσμικού επενδυτή – πελάτη που κυριαρχεί στις ξένες αγορές, χωρίς να μεταβάλλεται το πλαίσιο συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στις δημόσιες προσφορές.

capital.gr