Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΙΣΑ καθώς και μειώσεις δαπανών στην καθαριότητα πρότεινε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισμό του 2015.

Η ψαλίδα που έχει προκύψει μεταξύ εσόδων και εξόδων για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες πρέπει να καλυφθεί, γίνεται όμως προσπάθεια αυτό να μην επιτευχθεί με αύξηση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι δημότες.

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινήθηκε η πρόταση της δημοτική επιτροπής με τον πρόεδρο Κώστα Πρωτοπαπαδάκη να εξηγεί τι συμβαίνει και να προτείνει τα εξής:

"Από την εκτίµηση για το ύψος των εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του τρέχοντος έτους για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµός) σε
συνδυασµό µε τις αντίστοιχες εκτιµώµενες δαπάνες και έσοδα για το έτος 2015 εµφανίζεται υστέρηση εσόδων έναντι των δαπανών άνω του ποσού των 3.000.000,00€,
που αφορά διετή απόκλιση από τα έσοδα της ∆ΕΗ σε ποσοστό 15% επί των προϋπολογισθέντων.

Η υστέρηση αυτή οφείλεται στην ύπαρξη κοινωνικού τιµολογίου της ∆ΕΗ ΑΕ µε ταυτόχρονη µη διακοπή παροχής ρεύµατος σε περίπτωση οφειλής αλλά και στην υπαγωγή των οφειλετών σε συνεχιζόµενες και επαναλαµβανόµενες ρυθµίσεις του χρέους τους προς την ∆ΕΗ ΑΕ.

Η πρόταση µου για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισµό του ∆ήµου συνίσταται στα παρακάτω:

1. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ τουλάχιστον κατά 1.000.000,00€ (το ποσό θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ ), για περιορισµό της υστέρησης των εσόδων έναντι των
δαπανών των ανταποδοτικών τελών µε την ισόποση µείωση των συµβάσεων.

2. Επαναπροσδιορισµός των εργασιών και του κόστους αυτών που προσφέρει η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ στον ∆ήµο µας µε ταυτόχρονη σύνταξη νέου επιχειρησιακού σχεδίου µε
στόχο τη µείωση ποσού 400.000,00€ για το έτος 2015.

3. Μείωση της δαπάνης του εργολάβου καθαριότητας κατά το ποσό του 1.000.000,00€ µε επαναπροσδιορισµό των εργασιών και του κόστους αυτών.

4. Μείωση της δαπάνης για δηµοτικό φωτισµό που επιβαρύνει την ανταποδοτικότητα κατά το ποσό των 500.000,00€

5. ∆ιεύρυνση της βάσης υπολογισµού τελών µε ένταξη νέων κατηγοριών επαγγελµατικών χώρων (µη στεγασµένων χώρων) η οποία υπολογίζεται ότι θα αποφέρει
αύξηση κατά 150.000,00€6. Βελτίωση των εισροών από τη ∆ΕΗ ΑΕ µε αλλαγή της πολιτικής απόδοσης των παρακρατούµενων δηµοτικών τελών το οποίο θα θεραπεύσει την χρονική υστέρηση των εισροών κατά 300.000€

Η παραπάνω πρόταση έχει ως αποτέλεσµα την µη αύξηση των ανταποδοτικών τελών,(οι συντελεστές θα παραµείνουν στο ίδιο ύψος µε αυτούς που ισχύουν
σήµερα), τα οποία (ανταποδοτικά τέλη) είναι ισοδύναµα µε αυτά που κατέβαλλαν οι δηµότες το 2004."


Έπειτα, κάλεσε όλα τα µέλη να τοποθετηθούν και να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού έτους 2015 και την παραπάνω πρόταση του.
Κατόπιν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δηµότες- µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης εξέφρασαν την άποψη ότι συµφωνούν µε την πρόταση του κ.
Πρωτοπαπαδάκη και θα είναι καλό να την υιοθετήσει η νέα ∆ηµοτική Αρχή.

Μετά τις απαντήσεις και διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον κ. Πρωτοπαπαδάκη σε διάφορες ερωτήσεις, γνωµοδότησαν όλοι θετικά για το προσχέδιο του προϋπολογισµού
2015 .

Οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις να προωθηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση του προϋπολογισµού .
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα µέλη
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.