Σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2014, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 89739/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

1.2 Ψήφιση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 52276/25-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης για το έτος 2014 της Περιφέρειας Κρήτης/ΠΕ Ρεθύμνου για έργα, μελέτες και λοιπές δράσεις, με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ, Ίδιους Πόρους, τακτική επιχορήγηση ΤΕΟ ΑΕ και Ταμειακά Υπόλοιπα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 97014/31-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1169 ΚΥ Προωθητή Γαιών (Ερπυστριοφόρου) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Καντάνου - Σελίνου», σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 93539/23-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης)

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 1/30-01-2014, 2/21-02-2014, 3/27-02-2014, 4/10-03-2014, 5/10-03-2014, 6/02-04-2014, 7/09-05-2014, 8/02-06-2014, 9/10-07-2014 και 10/27-08-2014.
- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης)