Απάντησε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει λάβει απάντηση σε αίτημά του για την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στο ΤΕΙ Κρήτης.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο στην αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα: «Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στο ΤΕΙ Κρήτης τα πλαίσια της δι-ιδρυματικής κινητικότητας».

Στην αναφορά του ο κ. Βιρβιδάκης κατέθεσε την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης κ. Ευάγγελου Καπετανάκη, προς τους Βουλευτές της Κρήτης, με θέμα «Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στο ΤΕΙ Κρήτης τα πλαίσια της δι-ιδρυματικής κινητικότητας».

Στην απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων αναφέρει μεταξύ άλλων:

«...Στο ΤΕΙ Κρήτης υπηρετούν εκατόν είκοσι έξι (126) διοικητικοί υπάλληλοι, και συγκεκριμένα πενήντα έξι (56) μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και εβδομήντα (70) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και τριάντα τέσσερα (34) μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.).

Το 2010 δεν πραγματοποιήθηκε κανένας διορισμός διοικητικού προσωπικού, λόγω της γενικής αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο. Από το 2011 και έπειτα το Υπουργείο Παιδείας αιτούνταν την έγκριση πλήρωσης θέσεων για την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στα ΤΕΙ της χώρας και την ΑΣΠΑΙΤΕ, βάσει της αναλογίας του λόγου 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) και συγκεκριμένα το 2013 αιτήθηκε την έγκριση πρόσληψης είκοσι μία (21) θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού και σαράντα έξι (46) θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α’). Μέχρι σήμερα το εν λόγω αίτημα δεν έχει απαντηθεί.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΙ Κρήτης.»