Για να μπορέσουν να ενταχθούν σε προγράμματα υποστήριξης προσφύγων, οι πρόσφυγες απο την Συρία που έχουν απομείνει στα Χανιά, πρέπει πρώτα να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση ασύλου, κάτι που αρνούνται. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ.Βρούτσης, αναπτώντας σε σχετική Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή Χανίων κ.Σταθάκη.

Υπενθυμίζεται πως βασικό αίτημα των προσφύγων αυτών, είναι να μην μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να τους επιτραπεί να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της Ευρώπης, όπου υπάρχουν καταλληλότερες υποδομές για πρόσφυγες.

Αναλυτικά στην απάντησή του ο κ.Βρούτσης αναφέρει τα εξής:"Για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο παρέχεται ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση στη χώρα µας µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων 
(ΕΤΠ). Στο πλαίσιο της εν λόγω χρηµατοδότησης υλοποιούνται σε ετήσια βάση προγράµµατα υποδοχής νεοεισερχοµένων αιτούντων άσυλο, µέσω των οποίων 
παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, νοµικής συνδροµής, ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσίες διερµηνείας. Κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργούν 
εννέα προγράµµατα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας των οποίων η συνολική δυναµικότητα ανέρχεται σε 459 θέσεις (205 θέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων και 254 θέσεις για ενήλικες 
και οικογένειες), ενώ υλοποιούνται εννέα ακόµα προγράµµατα που αναµένεται να παρέχουν υπηρεσίες νοµικής συνδροµής, ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
υπηρεσίες διερµηνείας σε περίπου 10.000 αιτούντες άσυλο έως και τον Φεβρουάριο του 2015. 

Η επιλογή των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται γίνεται µετά από έκδοση Προκήρυξης Ενεργειών και αξιολόγηση των υποβλειθεισών Προτάσεων από ανεξάρτητες 
επιτροπές εµπειρογνωµόνων. 

Ωστόσο, βάσει του κανονιστικού πλαισίου του ΕΤΠ, τα εν λόγω προγράµµατα απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο. Ως εκ τούτου, βασική προϋπόθεση για την παροχή των 
ανωτέρω υπηρεσιών σε νεοεισερχόµενους υπηκόους τρίτων χωρών αποτελεί η από µέρους τους υποβολή αιτήµατος ασύλου στην αρµόδια Υπηρεσία. 

Οι Σύριοι στα Χανιά αν και έχουν ενηµερωθεί για τη δυνατότητα αυτή, δεν επιθυµούν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψη των αναγκών υποδοχής τους. 

Μετά την άφιξη των Σύρων στα Χανιά υπήρξε κινητοποίηση για την υποδοχή αυτών τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο προκειµένου να διευθετηθεί το θέµα της 
προσωρινής παραµονής τους σε κατάλληλο χώρο, να παρασχεθούν οι ιατρικές υπηρεσίες και να γίνει η καταγραφή αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε αίτηµα της Περιφέρειας 
Κρήτης προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για έκτακτη ενίσχυση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων µε ποσό ύψους 10.000€, ώστε να 
καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες. Το αίτηµα έχει γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο και έχει εκδοθεί η Απόφαση ανάληψης δέσµευσης καθώς και η Απόφαση Ανάθεσης στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

Παράλληλα, παρασχέθηκαν υπηρεσίες νοµικής ενηµέρωσης και συνδροµής από κλιµάκιο της Υπάτης Αρµοσπίσς του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και κλιµάκιο του Ελληνικού 
Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες, ενώ για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών διενεργήθηκαν οι απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις και έγιναν παραποµπές στο νοσοκοµείο στην 
περίπτωση που αυτό απαιτούνταν. Κατά τις πρώτες ηµέρες υπήρξε και συνδροµή εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των Γιατρών του Κόσµου για την παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά, αρµόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώµενο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη."