Απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηρακλείου ανακοινώθηκε πως "ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132 (Τετάρτη 10/9/2014) και θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 27/10/2014. 

 Μετά την λήξη της προθεσμίας, και για διάστημα 25 ημερών (δηλαδή έως και την Παρασκευή 21/11/2014) θα θεωρούνται εκπρόθεσμες με σχετική μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα.

Εντός αυτών των προθεσμιών ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράτασης, ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής. 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε."