Νέα ανατροπή σημειώνεται στον Δήμο Γαύδου, καθώς ο Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόρης Ροκαδάκης ανακάλεσε την απόφασή του με την οποία κήρρυτε έκπτωτους τέσσερεις δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας οι οποίοι είχαν αρνηθεί να ορκισθεί.

Ο κ.Ροκαδάκης έκανε αποδεκτή την αίτηση θεραπείας των τεσσάρων, διαπιστώνοντας πως ο λόγος της άρνησής τους ήταν αντικειμενικός καθώς δεν υπήρχε ιερό ευαγγέλιο στην τελετή προκειμένου να δώσουν τον θρησκευτικό όρκο, όπως ορίζει και η εγκύκλιος του Υπ.Εσωτερικών.

Μάλιστα στην απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης - την οποία μπορείτε να διαβάσετε στην συνέχεια - γίνεται αναφορά και σε έγγραφο του Υπουργείου με ημερομηνία 18/9.

Μετά απο αυτή την εξέλιξη, ο κ.Ροκαδάκης ακυρώνει τις ορκωμοσίες των αναπληρωματικών συμβούλων της μειοψηφίας και καλεί την Δήμαρχο Γαύδου "να να καλέσει τους ανωτέρω εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη του παρόντος προκειμένου να δώσουν τον προβλεπόμενο από τον Νόμο όρκο και με τον τρόπο που επιθυμούν."

Δείτε την απόφαση του Γ.Γ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

"Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 παρ.2, και 55 παρ.1 και 2 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/2010)
2.Το Π.Δ 136/2010 (ΦΕΚ 229/27-12-2010 Τεύχος Α) περί «Οργανισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
3. Την αριθμ.43/24-6-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων περί επικύρωσης του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης-05-2014 για τον Δήμο Γαύδου
4. Την αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος:1η Σεπτεμβρίου 2014 -31η Αυγούστου 2019)» στο Κεφ.Α παρ.3 της οποίας ορίζεται ότι όσοι αιρετοί επιθυμούν δίνουν τον προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Ν.3852/10 όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου»
5. Το αριθμ.147/18-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6.Την αριθμ.2222++2209+2203+2202+2192/5-9-2014 πράξη μας με την οποία μεταξύ άλλων διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη έκπτωση των εκλεγμένων τακτικών δημοτικών συμβούλων του Δήμου Γαύδου του συνδυασμού «ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» κ.κ Σοφίας Τσιριντάνη, Ελένης Τσακίρογλου, Εμμανουήλ Βαιλακάκη και Μαρίας Μπικογιαννάκη
7. Τις από 10-9-2014 αιτήσεις θεραπείας των εκπεσάντων με την ανωτέρω πράξη μας δημοτικών συμβούλων Σοφίας Τσιριντάνη, Ελένης Τσακίρογλου, Εμμανουήλ Βαιλακάκη και Μαρίας Μπικογιαννάκη με τις οποίες ζητείται η ανάκληση της επειδή σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία που επικαλούνται, κατά την τελετή ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 30-8-2014, στην οποία και παρέστησαν, δεν υπήρχε Ιερό Ευαγγέλιο ενώπιον του οποίου επιθυμούσαν να ορκιστούν σύμφωνα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις με αποτέλεσμα να καταστεί αντικειμενικά αδύνατη η ορκωμοσία τους άνευ υπαιτιότητος των
8. Το προσκομιζόμενο από τους αιτούντες έντυπο φωτογραφικό υλικό από το οποίο προκύπτει η μη ύπαρξη Ιερού Ευαγγελίου κατά την τελετή ορκωμοσίας.
9. Το γεγονός ότι η παράλειψη της Δημάρχου να προνοήσει για την ύπαρξη στην τελετή ορκωμοσίας Ιερού Ευαγγελίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.Α παρ.3 της αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγος που αποτέλεσε την κύρια αιτία του να μην ορκιστούν οι αιτούντες, συνέστησε λόγο αντικειμενικής αδυναμίας ορκωμοσίας αυτών, γι΄αυτό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαλούμε την αριθμ.2222++2209+2203+2202+2192/5-9-2014 πράξη μας κατά το μέρος αυτής με το οποίο διαπιστώνεται ότι οι εκλεγμένοι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Γαύδου του συνδυασμού «ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» κ.κ Σοφία Τσιριντάνη, Ελένη Τσακίρογλου, Εμμανουήλ Βαιλακάκης και Μαρία Μπικογιαννάκη εξέπεσαν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους .
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ 2222++2209+2203+2202+2192/5-9-2014 πράξη μας
2. Παρακαλείται η Δήμαρχος Δήμου Γαύδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 4 του Ν.3852/2010 να καλέσει τους ανωτέρω εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη του παρόντος προκειμένου να δώσουν τον προβλεπόμενο από τον Νόμο όρκο και με τον τρόπο που επιθυμούν.
3. Σε ότι αφορά τα υπ αριθμ. 1458/10-9-2014 και 1467/15-9-2014 Πρακτικά Ορκωμοσίας των αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού «ΓΑΥΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» παύουν να ισχύουν από την έκδοση της παρούσας."

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]

Flashnews.gr