Την επέκταση ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων προβλέπει τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και προς τα ΝΠΔΔ των δήμων για την εξόφληση αντίστοιχων οφειλών προς τους δήμους.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται εξόφληση εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή σε δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων.

Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 14 Νοεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους οφειλέτες προς τον οικείο δήμο ή τα νομικά πρόσωπα αυτού για την υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται ως 14 Νοεμβρίου 2014 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, εκ μέρους του οφειλέτη, της προβλεπόμενης αίτησης υπαγωγής των οφειλών του προς ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και προς ΝΠΔΔ αυτών.

Παράλληλα, καθορίζεται η διαδικασία για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών στην περίπτωση των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, δεδομένου ότι αυτά δεν είχαν συμπεριληφθεί μέχρι τώρα. Επίσης, οφειλές προς τις ΔΕΥΑ (δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης), οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Θα μπορούν να προχωρούν σε ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με απαλλαγή έως 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (τόκους υπερημερίας).

in.gr