Και στο Δήμο Αμαρίου από φέτος ξεκινούν μαθήματα Διά Βίου Μάθησης.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αμαρίου προτίθεται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα:

• Ηλεκτρονικά μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Social Media) 25 ώρες
• Αγγλικά για τον τομέα του Τουρισμού 25 ώρες
• Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 15 ώρες
• Τοπική Ιστορία 25 ώρες
• Εργαστήρι Μουσικής 50 ώρες
• Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 ώρες

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Απευθύνεται σε ενήλικες ανεξαρτήτου εθνικότητας, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων σε τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Πληροφορίες: ΚΕΠ Φουρφουρά τηλ.: 28333 40116
ΚΕΠ Αγ. Φωτεινής τηλ.: 28333 40215

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 29/10/2014.