Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμ. 146896/2014 (ΦΕΚ Β΄2878/27-10-2014) ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», με την οποία:

1) Καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.
2) Καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών χρήσης των υδάτων και της εκτέλεσης των έργων αξιοποίησης των.
3) Καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής της των ΟΤΑ α΄ή β΄ βαθμού.
4) Ορίζεται ως νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού για όσα υδροληπτικά έργα έχουν γίνει αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. η 30/4/2015.
5) Ορίζεται ότι σε όσους υποβάλλουν αίτηση, για εγγραφή σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ., μέχρι 31-12-2014 δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
6) Για τις άδειες που έχουν εκδοθεί από τις 20/12/ 2005 και μετά η διάρκεια τους, είτε αυτή έχει λήξει ή όχι, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του 2022.