Η προκήρυξη με τους όρους χορήγησης και χρήσης αδειών, αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που αφορά στον 2ο Διεθνή Γύρο Αδειοδότησης για παραχώρηση δικαιωμάτων σε υπεράκτιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μάιο.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά περιοχές διαθέσιμες σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ­λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, στο υπεράκτιο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης επί της υφαλοκρηπίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όλες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995, όπως ισχύει, και του Ελληνικού Δικαίου και υπό το πρίσμα της διαρκούς ανάγκης της Ελλάδας για συνεχή, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια και την εκμετάλλευση αυτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα περι­βαλλοντικά θέματα.

Δείτε τους Πίνακες
Το Υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση με τον επιλεγέντα αιτούντα με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (σύμβαση μίσθωσης).

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής
Λεωφόρος Μεσογείων 119
10192 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

i) Η οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις
περιοχές ενδιαφέροντος.

ii) Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

iii) Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

iv) Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση της πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

v) Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

vi) Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

vii) Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

viii) Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

ix) Στοιχεία δημοπράτησης

Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών
Οικονομική δέσμευση
Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)
Ποσοστό αποσβέσεων (%)
Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής
Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%)

Οι αιτούντες που αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευθούν ανταγωνι­ στικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων. Είναι δυνατόν να κληθούν περισσότεροι από ένας αιτούντες σε διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένη περιοχή προς παραχώρηση.

Η παραχώρηση δικαιώματος από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα πραγματοποιηθεί με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/22/ΕΚ.

Λεπτομερείς πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα θα διατίθενται, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοί­νωσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765

naftemporiki.gr