Σήμερα Τρίτη 18-11 και ώρα 11:00 π.μ., υπογράφτηκε στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Αντώνη Σχετάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε. κ. Νικολάου Ψυλλάκη, η σύμβαση υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015».

Κύριος του έργου καθώς και φορέας κατασκευής του είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 139.487,02€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016.

Στο αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, όπου απαιτείται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων, εξαιτίας των φθορών που προκλήθηκαν μετά από την υλοποίηση έργων – εργασιών από τα συνεργεία των τμημάτων της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, στα οδοστρώματα όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Αποκατάσταση των ασφαλτικών σε τομές που έχουν δημιουργηθεί από εργασίες που γίνονται κατά την διάρκεια του τρέχοντος άλλα και του επόμενου έτους 2014 - 2015

Κατόπιν έγγραφης υπόδειξης από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα γίνεται αποκατάσταση τομών που έχουν γίνει σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, από τα συνεργεία ύδρευσης (νέες παροχές ύδρευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών), από τα συνεργεία αποχέτευσης (νέες παροχές αποχέτευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών), και το κατασκευαστικό συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (μικρές απαραίτητες επεμβάσεις σε έργα μικρής κλίμακας δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων).

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

β. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματος λόγω φθοράς του από τα δίκτυα υποδομής της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σε οδούς του Δήμου Χανίων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1) Επί της οδού Τζανακάκη, στο τμήμα της οδού μπροστά από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, όπου πρόσφατα αποκαταστάθηκε σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης, για μήκος 15 μ. και για όλο το πλάτος της οδού, θα υλοποιηθεί η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος το απόγευμα της Τετάρτης από 14:00 μ.μ. και για όσο διάστημα απαιτηθεί, οπότε και θα ισχύει η σχετική απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο επί της οδού Τζανακάκη όσο και επί της οδού Βολουδάκηδων.

2) Επί της οδού Δεληγιαννάκη, το τμήμα από την διασταύρωση με την οδό Πιπεράκη και για μήκος μέχρι 300 μ. (τριακοσίων) μέτρων με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Σούδας.

3) Επί της οδού Καραολή και Δημητρίου σε 2 (δύο) τμήματα αυτής και επί της οδού Αγίου Μάρκου Δ.Ε. Σούδας (Τσικαλαριά) και για περίπου 50 μ., θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση και αποκατάσταση του ασφαλτικού σε όλο το πλάτος των εν λόγω οδών.

Η ανωτέρω διαδικασία αποκατάστασης οδοστρώματος δύναται να γίνει και σε άλλα μικρά τμήματα οδών του Δήμου Χανίων όπου έχει επέλθει φθορά του ασφαλτικού από τα δίκτυα υποδομής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ενώ σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης των τμημάτων του οδοστρώματος.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Αντώνης Σχετάκης: «με την έναρξη υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί το κενό, που λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορούσε να καλυφθεί, αφού παλαιότερα η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων είχαν συγκροτήσει για τον ίδιο σκοπό, μικτό συνεργείο αποκατάστασης τομών με ασφαλτόμιγμα. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για τις οχλήσεις που θα προκύψουν τόσο στην στάθμευση όσο και στην κυκλοφορία των οχημάτων στα τμήματα των οδών που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, για τις οποίες θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουν την ελάχιστη δυνατή διάρκεια ολοκλήρωσης».