Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία της κρίσης και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις , προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών της δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Ιδιαίτερα σήμερα που καταρρέει το κοινωνικό κράτος , εκλείπει η κρατική πρόνοια, στερεύουν οι δαπάνες για νευρολογικούς τομείς της πρόνοιας ( κονδύλια και επιδόματα για την υγεία, περίθαλψη, στήριξη των ανέργων, των πολύτεκνων οικογενειών, των απόρων, των ΑΜΕΑ κ.α)στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής σ` ένα άτεγκτο πρόγραμμα λιτότητας, υπάρχει αδήριτη ανάγκη για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση η οποία δυσχεραίνει την κατάσταση για τις μη προνομιούχες ομάδες, οξίνει τα προβλήματα φτώχειας , εξαθλιώνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας, πληθαίνει τις τάξεις των απόρων, άστεγων συμπολιτών μας που στερούνται βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης κάνει την ανάγκη για την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος ακόμη μεγαλύτερη. Είναι αδήριτη ανάγκη σήμερα του εθελοντικού κινήματος να αποτελέσει την υγιή αντίδραση της οργανωμένης κοινωνίας σε φαινομενική αδράνεια και αναλγησία.

Ποιος είναι όμως ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του εθελοντισμού; Νομίζω σημαντικός. Ο εθελοντισμός εξ` άλλου στην τοπική αυτοδιοίκηση απέκτησε νομική βάση σύμφωνα με το Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σχετικές διατάξεις (άρθρο 76,άρθρο 83,άρθρο 178).

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε ο εθελοντισμός να αναδειχθεί ως ένας τρίτος πόλος στον κοινωνικό βίο ο οποίος πέρα από τους δυο παραδοσιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα μπορέσει να κινητοποιήσει όλες τις ενεργές δυνάμεις και δράσεις και να τις διοχετεύσει στη ανάπτυξη του πολύπλευρου κοινωνικού έργου που καλείται να επιτελέσει.

Μ` αυτή την έννοια μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί ως μια νέα μορφή πολιτικής, που εκφράζει το ευγενέστερο νόημά της και δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συμμετοχής όλων των πολιτών.

Σήμερα ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη της κοινωνίας μας. Στις δύστυχες περιόδους στις οποίες ζούμε, θα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο.

Αθηνά Σπανάκη-Κοχιαδάκη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής