Μετά απο πολύχρονες προσπάθειες των δημοτικών αρχών των Χανίων και όχι μόνο,  ξεκινά το σημαντικότατο έργο της σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων.

Πρόκειται για ένα έργο προυπολογισμού 6.250.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια.

Το μεσημέρι στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων, υπεγράφη η Εργολαβική Σύμβαση του έργου  μεταξύ του Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Γιώργου Αγαπάκη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου ''ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.'' του έργου.

Επίσης υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Δήμου Χανίων από τον Πρόεδρο και Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόρη Ροκαδάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Λευτέρη Κοπάση και τον Δήμαρχο Χανίων κ. Τάσο Βάμβουκα σχετικά με την οργάνωση διευθέτησης και επίλυσης προβλημάτων απαλλοτριώσεων εντός και εκτός σχεδίου πόλης, καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων ποιότητας του έργου και εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής κατά την κατασκευή και μετά την ολοκλήρωση του έργου.Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου:

Αντικείμενο του έργου του θέματος είναι η πλήρης κατασκευή του τμήματος σύνδεσης του Κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων, πιο συγκεκριμένα:

• Σύνδεση κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων μέχρι τον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας μήκους 749,19 μ Προβλέπεται τετράιχνη διατομή (2x2x3.50μ) με κρασπεδωμένη νησίδα 4 μ.
• Κλάδος οδού Μουρνιών μήκους 488,59 μ και πλάτους 14 μ Η διατομή με την οποία διέρχεται η χάραξη είναι δίιχνη μονής κατεύθυνσης πλάτους 2 x 3.50 μ και πεζοδρόμια πλάτους 2,50 μ.
• Κλάδος οδού Ζυμβρακάκηδων μήκους 488,16 μ., πλάτους 11 μ. και πεζοδρόμια πλάτους 2 μ.
• Περιμετρική οδός Σχεδίου Πόλης Χανίων μήκος 206,82 μ. είναι τετράιχνη με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση των 3,25 μ. πεζοδρόμιο πλάτους 1,50 μ. και κρασπεδωμένη νησίδα πλάτους 4 μ.
• Οδός Βαμβακόπουλου – Σούδας μήκους 259,64 μ. είναι δίιχνη με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ (3,75 + 1,25), πεζοδρόμιο πλάτους 2,50 μ. και κρασπεδωμένη κεντρική νησίδα πλάτους 4,00 μ.
• Οδός Service Road I μήκους 184,59 μ. είναι δίιχνη πάτους 2,75 μ. ανά κατεύθυνση με πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ.
• Σύνδεση αξόνων 0.600 – 0.100 μήκους 26,93 μ.
Συνολικό μήκος έργου 2.403,92 μ.

Οι μελέτες του έργου εκπονήθηκαν από τα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κ.α.
Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης που σχετίζονται με το είδος των εδαφών προτείνεται η ακόλουθη διαστασιολόγηση του οδοστρώματος:
• Δύο στρώσεις υπόβασης από θραυστό υλικό πάχους 0,10 μ
• Δύο στρώσεις βάσης από θραυστό υλικό πάχους 0,10 μ.
• Μια στρώση ασφαλτικής βάσης πάχους 0,05 μ.
• Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ.
• Μία (1) αντιολισθηρή στρώση με τροποποιημένη άσφαλτο πάχους 0,04 μ.
• Ασφαλτική προεπάλειψη
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (2 φορές).

Η έγκριση της οριστικής μελέτης οδοποιίας και ισόπεδων κόμβων έγινε με την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/730/9-12-2005 και η έγκριση της επικαιροποίησης της μελέτης έγινε με την Απόφαση ΔΜΕΟ/866/15-3-2012.
Το κτηματολόγιο και η Πράξη Αναλογισμού εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/6213/πε/7-4-2009.
Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έγινε με την Απόφαση ΕΥΠΕ/202261/24-11-1995 και η παράταση ισχύος τους έγινε με την Απόφαση ΕΥΠΕ/ΑΠ οικ.204272/19-10-2011.
Η διάθεση πίστωσης ποσού 6.250.000 € έγινε με την με αρ. Δ1/ο/4791/10-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓ71-3Δ6) Απόφαση του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου «2013ΣΕ07100003» της ΣΑΕ 071, για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 4η Μαρτίου 2014, ενώ η κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο «ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έγινε με την αρ. Δ1/ο/1542/7-05-2014 απόφαση του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Με τα με Α.Π. 3191/4-7-2014 και 5566/2-12-2014 έγγραφα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) το έργο θα ενταχθεί στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (Σ.Ε.Σ.) για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οικονομικά στοιχεία έργου :
Προϋπολογισμός: 6.250.000,00 €
Ποσό Σύμβασης: 3.565.104,16 €
Μ.Τ.Ε: 43,73 %
Ανάδοχος: ΚΑΠΠΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Χρόνος Κατασκευής: 30 μήνες