Έως 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007− 2013, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση η οποία περιέχεται σε απόφαση του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γιάννη Διαμαντίδη.

Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 123, η οποία υπεγράφη στις 29 Δεκεμβρίου 2010 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47/Β/24-1-2011. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά την υποβολή αιτήσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007−2013 Άξονας προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», Μέτρο 1.1: «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Επιλέξιμες δράσεις

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα ετών με τους παρακάτω τρόπους:
• τη διάλυσή τους
• την αλλαγή χρήσης τους για μη αλιευτικές δραστηριότητες
Δικαιούχοι ενίσχυσης
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους (περιλαμβανομένης και της σπογγαλιείας) που προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση θανάτου πλοιοκτήτη αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας δικαίωμα υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχουν οι κληρονόμοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (άρθρο 2, εδάφιο 2 και 3).
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από την παρούσα πρόσκληση.
Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.alieia.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη).

Προϋπολογισμός

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο 8.560.000 Ευρώ
Λοιπή Ελλάδα 41.707.000 Ευρώ
Σύνολο 50.267.000 Ευρώ
Η δημόσια δαπάνη για κάθε Εθνικό Σχέδιο Παροπλισμού (ΕΣΠ) κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
1ο ΕΣΠ Κλειστών Κόλπων 21.500.000 Ευρώ
2ο ΕΣΠ Σκαφών ηλικίας > 15 ετών 5.500.000 Ευρώ
3ο ΕΣΠ ΕΣΠ Σκαφών μήκους < 7 μέτρων 22.000.000 Ευρώ
Σύνολο 49.000.000 Ευρώ
Η δημόσια δαπάνη σε περίπτωση μη ανανέωσης αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και τρίτης χώρας, ή σημαντικής περικοπής των αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή άλλης ρύθμισης ανέρχεται σε 1.267.000 Ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ