Φόρμουλα για απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για ένα τρίμηνο, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού, αναζήτησε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στη λύση αυτή, η οποία επίσης είναι μια σύνθετη διαδικασία, κατέληξε, ύστερα από μακρά συζήτηση, παρουσία και του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Σημειώνεται ότι στην πρόσκληση του Δήμου για εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς πρατηριούχων καυσίμων της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου, μόνο ένας πρατηριούχος εμφανίστηκε, εκδηλώνοντας σχετικό ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζουμε ότι η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε απορρίψει τη σχετική σύμβαση που είχε προηγηθεί, αφού έπρεπε να είχε προηγηθεί ο προβλεπόμενος από το νόμο προσυμβατικός έλεγχος. Η εξέλιξη αυτή δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του Δήμου να προμηθευτεί άμεσα τα καύσιμα που χρειάζεται προκειμένου να κινήσει τα οχήματα του.

Η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού προβλέπει σύνθετη διαδικασία ελέγχων και εγκρίσεων, που μπορεί να ξεπεράσουν και τους δύο μήνες. Το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη», όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση, επιτρέπει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις (απευθείας ανάθεσης) για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

anatolh.com