Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εκδόθηκε ανακοίνωση για προθεσμία δήλωσης στοιχείων σχετικά με ζωοτροφές

"Υπενθυμίζουμε στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων Ζωοτροφών ,(δηλαδή στις επιχειρήσεις, Παραγωγής  και Εμπορίας Ζωοτροφών ή μόνο Εμπορίας Ζωοτροφών, όπως και στους υπεύθυνους  πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων που παράγουν σύνθετες Ζωοτροφές, για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων τους, ιδιοκατανάλωση, 

καθώς επίσης και στους παραγωγούς και εμπόρους μελισσοτροφών και στους Μεταφορείς Ζωοτροφών), την υποχρέωσή τους, εντός του Ιανουαρίου του 2016, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την Δήλωση Στοιχείων Παραγωγής και εμπορίας ή μονο εμπορίας ή μεταφοράς (ανάλογα με την δραστηριότητά τους ), 

για την εμπορική περίοδο του 2015, για τον υπολογισμό και την πληρωμή των ετήσιων τελών. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης αυτής, επιφέρει σοβαρές κυρώσεις (πρόστιμα) έως και 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 4235 /2014 ( ΦΕΚ 032/11-2-2014 ). 

Έντυπα Δηλώσεων διατίθενται από την Υπηρεσία μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα: 2821346560(κ.Δ. Παπαδημητράκης) και 2821346562 (κ.Π.Γουλεάκης)"