Αντισυνταγματική και παράνομη είναι η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, υποστηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε προσφυγή του που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο είναι αντίθετη στις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 και στα άρθρα 4,21 και 25 του Συντάγματος, κατά το σκέλος «που η ορισθείσα ιατρική αμοιβή, για κάθε γιατρό του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακό για τις επισκέψεις και τις ιατρικές πράξεις στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων, είναι σημαντικά μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις για τους ιδιώτες ιατρούς».

Παράλληλα, υπογραμμίζει στην αίτησή του ο Σύλλογος ότι κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 του Συντάγματος, η «ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, χωρίς μάλιστα την επίκληση λόγου δημοσίου συμφέροντος καταργείται κατ' ουσία ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ αφού πλέον σε σημαντικό μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών η πρόσβαση των πολιτών είναι δυνατή μόνο με την καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης έμμεσα δια του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή άμεσα».

Δεν παραλείπει να αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι θίγεται «η αρχή της ισότητας και κατά το μέρος που αφορά σε όλους τους πολίτες - ασθενείς, αφού κατά παράβασή της, αλλά και κατά παράβαση του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, η πρόσβαση πλέον στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, έστω και εν μέρει κατά την απογευματινή του λειτουργία δεν είναι ισότιμα δυνατή σε όλους ανεξαιρέτως, αλλά μόνο σε εκείνους των οποίων η οικονομική και κοινωνική κατάσταση επιτρέπει την κάλυψη της σχετικής δαπάνης».

Ακόμη, αναφέρει ότι το ζήτημα του ύψους της δαπάνης των ιατρικών επισκέψεων κ.λπ. έπρεπε σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος να καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Τέλος, αναφέρει ότι καθορίζεται για τους γιατρούς πρόσθετη αμοιβή χωρίς όμως να έχει προηγηθεί γνωμάτευση του ΚΕΣΥ και γνώμη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

newsbeast.gr