Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 9/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης. 

Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση της με αριθμ. 25/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΥΑΒΑ 2016 - 2019” 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρ/σμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΚΕΔΗΠ έτους 2016 
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Προέδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Θέμα 4ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΝΠΔΔ έτους 2016
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Προέδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Θέμα 5ο: Τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Προέδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης άδειας ίδρυσης καταστήματος υπεραγοράς λιανικού εμπορίου λόγω προσθήκης κατ΄ επέκταση υφιστάμενης υπεραγοράς τροφίμων ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου τίτλο «Αντιπλημμυρικά -  εγγειοβελτιωτικά έργα ΔΕ Μουσούρων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου 2ο υποέργο: ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση απορροών όμβριων υδάτων ΤΚ Πρασέ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου με τίτλο «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο Πάρκο ''ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ '' Τ.Κ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κολυμβαρίου»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μιχαηλάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Σεληνιωτάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ψήφιση πίστωσης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά