Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 22509/03-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (ΦΕΚ 573/τ.β/03-03-2016) η παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών λήγει στις 30/06/2016.