Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4280/08-08-2014 καταργήθηκαν οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, των οποίων η λειτουργία παρατάθηκε για έξι μήνες. 

Το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 4351/04-12-2015 και η υπ’ αριθμ 134152/6806/17-12-2015 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνουν την δυνατότητα των υποθέσεων που δεν ολοκληρώθηκαν ενώπιον των καταργημένων Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, να συζητηθούν από τις νέες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων  (Τ.Ε.Ε.Α), εφόσον ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του επιλέξει την διοικητική διαδικασία αναπομπής της υπόθεσής του. Αλλως ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιμετωπίσει την υπόθεσή του δικαστικά, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. 

Με την υπ’ αριθμ. 136714/684/09-02-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ότι προθεσμία υποβολής της παραπάνω αιτήσεως δεν τέθηκε εκ της  διατάξεως του Νόμου (4351/2015)  και ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής του από τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Ν. 4280/2014 σχετικού παραβόλου, προκειμένου η υπόθεση να συζητηθεί από την Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.