Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ανακοίνωσε ότι πέρασε με επιτυχία τα stress tests στα οποία υποβλήθηκαν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει ότι «η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε υποθέτοντας σταθερό ισολογισμό ως 31 Δεκεμβρίου 2010 και δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές δράσεις. Επίσης δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου.

Ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης κρίσης, ο εκτιμώμενος ενοποιημένος δείκτης κύριων ιδίων πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου θα ανέλθει σε 6,2% το 2012 υπό το ακραίο σενάριο σε σύγκριση με 8,1% το τέλος του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες μετριασμού που λήφθηκαν από την Τράπεζα, ο δείκτης εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων αυξάνεται σε 9,5%.
Ο παράγοντας μετριασμού αφορά την έκδοση €887 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011 τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημιές στη βάση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων απαιτεί όπως για τα αποτελέσματα και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, τα οποία θα ανακοινωθούν στις αγορές, γίνουν ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με την ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Τράπεζα Κύπρου πληροί το κριτήριο του κεφαλαίου που είχε καθοριστεί για τους σκοπούς της άσκησης.

Η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επαναβεβαιώνουν την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Κύπρου, ακόμα και υπό τις πιο ακραίες και θεωρητικές συνθήκες προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα επίσης εκφράζουν την προληπτική πολιτική του Συγκροτήματος για αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση επαρκών δεικτών κεφαλαίου, ισχυρής ρευστότητας και κερδοφορίας σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες».

Όπως δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέας Ηλιάδης, «Η Τράπεζα Κύπρου βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την ρευστότητα και την ικανοποιητική της κερδοφορία, πέρασε με επιτυχία τα stress tests που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).

Το Συγκρότημα αναγνωρίζοντας ότι μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση το θωρακίζει απέναντι σε οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες, είχε πάντα ως μία εκ των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση ισχυρών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Κύπρου, ενεργώντας έγκαιρα προέβη στις 18 Μαΐου 2011 σε έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €887 εκ. Στόχος της έκδοσης αυτής ήταν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Οργανισμού, με επιπλέον κεφάλαια υψηλής ποιότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ,.

Ακόμη και μετά από τα ακραία σενάρια των stress tests που ανακοινώθηκαν, και συνυπολογίζοντας τα πιο πάνω υψηλής ποιότητας κεφάλαια, ο Δείκτης "εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων" του Συγκροτήματος παραμένει στο υψηλό 9,5%, σε σχέση με το ελάχιστο αποδεκτό 5,0%. Ο Δείκτης "εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων" καθορίστηκε από την EBA για σκοπούς των stress tests και αντιπροσωπεύει την κεφαλαιακή επάρκεια μετά τις επιπτώσεις των ακραίων αυτών καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα κεφάλαια εξαιρετικής ποιότητας.

Τα αποτελέσματα των stress tests δικαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και ενέργειες του Συγκροτήματος, και αποδεικνύουν την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή του βάση ακόμη και κάτω από τα πλέον ακραία, δύσκολα, και αντίξοα σενάρια.

Με την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με την ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα Κύπρου, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος στηρίζοντας παράλληλα την οικονομία και τους πελάτες της».

kerdos