Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.:

α) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα:  «νομοσχέδιο για το ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου». 

β) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Διακοπή εργασιών του έργου της παράκαμψης Τοπολίων»

1.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14):

1.1 Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ του έργου: «Ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, στον Περιφερειακού Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ)», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση. 

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΚ κ. Καλογερής Νικόλαος)

2.  ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Τροποποίηση Σχεδίου δράσης ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 282/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

3.2 ψήφιση 4ης Τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ και ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. 

- (εισηγήτρια των αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).  

3.3 Πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού ΠΚ

- (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4.1 Άνοιγμα Λογαριασμού του Ευρωπαϊκού Έργου «REBUS- Renovation for Energy Efficient Buildings/ Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» του Προγράμματος INTERREG EUROPE, σύμφωνα με το αρ. 103782/9-6-2016 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δ/νσης Ενέργειας & Βιομηχανίας, κα Μανασάκη Βιργινία

-(εισηγήτρια του αριθμ. 4.1 θέματος η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Βιομηχανίας κα Μανασάκη Βιργινία).

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1  Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης για την: «Ανακατάταξη – Υποβιβασμό οδικών τμημάτων Π.Ε.Ο. (90) από Δευτερεύον σε Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο», σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

5.2 Σύνταξη στατικής και Η/Μ μελετών του έργου: «Νέο κτήριο γραφείων Περιφέρειας Κρήτης», έγκρισης διενέργειας προκήρυξης ανάθεσης της παραπάνω μελέτης σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2στ και 5 του Ν. 3316/2005, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 110380/17-06-2016  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής των αριθμ. 4.1 και 4.2 ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).

 6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 4/16-03-2016, 5/23-03-2016,  6/12-04-2016 και 7/31-05-2016.

  - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).