Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Ελευθ. Βενιζέλου) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  με 12 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

⦁    Συζήτηση για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίου Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».

⦁    Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας 2/2016 που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης μας (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 49/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο ¨Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δυο Φύλων, για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων στοχευμένης κοινωνικής παρέμβασης .

⦁    Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».  

⦁    Αντικατάσταση τακτικού μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».  

⦁    Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Τοπικών Κοινοτήτων» και Προτεραιότητας 4 Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».  

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την εγκατάσταση των αισθητήρων στους εξωτερικούς χώρους του δήμου και προμήθεια τοποθέτησης μνήμης (RAM) για τους servers  του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές Διαδίκτυο των Πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων (Reliable, Resilient and secUre Iot for sMart city applications - RERUM) στα πλαίσια του 7ου πλαισίου (7th Framework Programme for Research, technological Development and Demonstration).

⦁    Έκδοση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

⦁    Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.