Από τον  Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την αρμόδια  Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΔΣΕ) του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ξεπεράστηκαν τα νομικά κωλύματα για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)» με προϋπολογισμό 47.000.000 €. Ειδικότερα:

1.Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ. /ο/ 1491 / 16-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του έργου στο δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού,  τη Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και ποσό προσφοράς 30.346.857,13 €.

2.Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ./ο/3202/8-6-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία απορρίφθηκε η από 11-05-2016 προσφυγή που είχε υποβληθεί κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού από  τον πρώτο σε σειρά μειοδότη του διαγωνισμού.
3.Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδότησε θετικά για την υπογραφή της σύμβασης, ενώ ο πρώτος μειοδότης του διαγωνισμού απέσυρε την αίτηση ανάκλησης της απόφασης που είχε υποβάλλει .

4.Από τα προαναφερθέντα και την πληροφόρηση της αναθέτουσας αρχής (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ) διαφαίνεται ότι εκκαθαρίζονται τα νομικά κωλύματα που εμφανίστηκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού. Ήδη η αναθέτουσα αρχή, (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών), κάλεσε το δεύτερο μειοδότη, να καταθέσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσα στο επόμενο 20ήμερο.

5.Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη είναι τριάντα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται πως έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουν χαρακτηριστεί ως ημιτελή πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2019.  

6.Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΔΣΕ) του Ο.Α.Κ. Α.Ε. μετά την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών  στην Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ, αναμένει την αποστολή των σχετικών εγγράφων και συμβατικών στοιχείων του έργου, προκειμένου  να προχωρήσει στην πρόσκληση του αναδόχου εργολάβου για την υπογραφή της σύμβασης που εκτιμάται ότι θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2016. 

Με το υποέργο «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά»: 

1.Ολοκληρώνεται η οδική σύνδεση  Αγία Βαρβάρα- Άγιοι Δέκα (Καστέλι Μοιρών) συνολικού μήκους 16 χλμ. που περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα, όπως: 3 σήραγγες συνολικού μήκους 1,2 Km, 5 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους ~1,0 Κm, 6 ισόπεδους - ανισόπεδους κόμβους κ.α., 

2.Βελτιώνεται σημαντικά η διαδρομή από και προς Μεσσαρά Ηρακλείου, καθώς η χρονοαπόσταση  (Ηράκλειο – Μοίρες) θα μειωθεί κατά 15 λεπτά και 5 Km, με σημαντική αναβάθμιση στην οδική ασφάλεια των χρηστών.