Την  Παρασκευή   26- 08  και  ώρα   7:30 μ.μ. στο δημαρχείο Αμαρίου θα πραγματοποιηθεί τακτική  συνεδρίαση  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

   1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Ε. Κουρητών Δήμου 
      Αμαρίου.

   2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

   3.  Αναμόρφωση προϋπ/σμού για:
       α. 6.800,00€  για την προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας προνοιακών επιδομάτων.
       β. 800,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου για ενίσχυση του αντίστοιχου Κ.Α.

  4. Αποδοχή χρηματοδότησης :
      α. 5.000,00 € για την κάλυψη μέρους της δαπάνης διοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο: «AMARI green festival». 
      β. 400,00 € για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης  στην θέση ΑΣΦΕΝΤΙΛΗΔΕΣ της Τ.Κ. Πλατανίων της Δ.Ε. Κουρητών.
      α. πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου για την εγκατάσταση και λειτουργία βάσης κινητής τηλεφωνίας.
     β. ορισμός  μελών στην επιτροπή καθορισμού  τιμήματος εκμίσθωσης έκτασης.
     γ. συγκρότηση επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών για την εκμίσθωση  ακινήτου.

   6. Ονομασία οδού στην Τ.Κ. Γερακαρίου.

   7. Διαγραφή τελών.

   8. Έγκριση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάληψη, δέσμευση, ψήφιση πιστώσεων.

   9. Απολογισμός της ΑΜΑΡΙ Α.Ε.

10. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΑΡΙ Α.Ε.